ORGANIZACE A PROVOZ MŠ

Provozní doba:            6,00 - 16,00

Denní řád:

6,00 -  9,00

       volné hry, spontánní aktivity,

       individuální činnost dětí,

      komunitní kruh s pedagogem

 

od 9,00

       hygiena, svačina

 

9,20 - 9,55

       řízené činnosti

 

9,55 – 11,25

       příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11,25 – 12,20

       hygiena, oběd, příprava na odpol. odpočinek

 

12,20 – 14,00

       odpočinek dětí

 

14,00 – 14,30

       hygiena, svačina

 

14,30 – 16,00

       volné hry, spontánní aktivity, pohyb. činnosti,

       pobyt na zahradě

 

 • Časový režim dne je orientační , možno jej upravovat podle individuálních možností a potřeb dětí.

 • Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován adaptační režim.

 • Pedagogové se plně věnují dětem, vytvářejí pro ně klidné a bezpečné zázemí.

 • Dětem je dán dostatek času i prostoru pro hru, pravidelně jsou zařazovány pohybové aktivity.

 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

 • Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, děti mají možnost neúčastnit se společných činností a uchýlit se do klidnějšího koutku.

 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.

 • Plánování činnosti vychází z potřeb a zájmu dětí a jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

 • Ráno děti přicházejí do svých tříd do 8,00 hod. Pozdější příchod je možný po domluvě s učitelkou.

 • Začátek vyzvedávání dětí je doporučeno po skončení oběda, nebo po odpočinku a svačině.

 • Pitný režim je zaveden po celý pobyt dětí v MŠ, a to každou celou hodinu hromadně nebo kdykoli indviduálně na určeném místě pro děti.