Naše mateřská škola

 

Současná budova Mateřské školy byla postavena v roce 1979 v rámci „akce Z“ za celkové náklady 2,5 miliónů Kčs. V témže roce byla školka, k výročí mezinárodního dne dětí 26. února 1979, uvedena do provozu. Při zahájení byla stanovena kapacita na 60 dětí, po zařazení školky do školských zařízení (21.3.1996) byla kapacita stanovena na 50 dětí. Současná naplněnost se pohybuje v plném rozsahu kapacity 50 dětí. Od počátku provozu až do 31.12.2003 byla školka samostatné zařízení, od roku 2003 byla součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín. Po osamostatnění obce k 1.1.2011 se stala součastí  příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90.

 

Současní pedagogičtí pracovníci:

  • Erika Beranová - vedoucí učitelka
  • Petra Blažková - učitelka
  • Bc. Lucie Kožušníková - učitelka
  • Bc. Tereza Segeťová - učitelka
  • Pavlína Dobroňská - školnice
  • Jana Polášková - školnice

 

Vzdělávací program je zaměřen na ekologickou výchovu - seznamování s přírodou, cílené vycházky a výlety po zajímavých místech našeho regionu, oživování lidových tradicí, získávání povědomí o ochraně životního prostředí.

* zaměřuje se na enviromentální výchovu a vzdělávání dětí

* využívá metody prožitkového učení a projektového vyučování

* zahrnuje prvky multikulturní výchovy – vede děti k přijímání jinakosti jiných ras a kultur

* zaměřuje se na posilování empatie, tolerance a zdravého sebevědomí dětí

* vede děti k ochraně svého zdraví, osobní bezpečnosti, k zdravému způsobu života

* zajišťuje každoroční předplavecký výcvik pro předškolní děti

* využívá svých zájmových kroužku“ – dětský zpěv, angličtina pro nejmenší, keramická odpoledne, dramatický kroužek

Mateřská škola Libhošť

 

Motto: Svět dětí je plný barev

 

Pojem barevného, krásného, záhadného a tajemného světa přírody, jak jej všichni vnímáme, nám naznačuje cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli při vzdělávání dětí předškolního věku. Tak jako barvy přírody ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří jedinečné barevné spektrum, tak i veškerá snaha celého týmu školy směřuje k tomu, aby každé dítě bylo všestranně rozvíjeno, jak po stránce fyzické, psychické tak i sociální. Našim záměrem je, aby se z dítěte stala jedinečná osobnost, schopna samostatně zvládat vysoké nároky života, které jsou na něj kladeny.

Vynecháme-li jen jednu barvu, ztratí svět svou krásu. Tak i dítě vytržené ze společnosti, bez možnosti setkávat se s přáteli, bez podpory rozvoje samostatnosti a zdravého sebevědomí ztratí svou přirozenost a spokojenost.

Za barvami a záhadami světa vidíme nejen šťastný úsměv dítěte, jeho radost a spokojenost, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí. Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže.

 

Tématický blok s názvem „Poznej svůj domov“ zahrnuje motivačně integrované bloky, ve kterých jsou obsaženy jednotlivé oblasti RVP PV – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Tým učitelek rozpracoval integrované bloky s podtématy na jednotlivých třídách. Pedagogové zohlednily nároky na celkový výchovný systém preprimárního vzdělávání, výchovy a výcviku dítěte předškolního věku. Jednotlivé integrované bloky jsou podrobně v obou třídách rozpracovány v  třídních vzdělávacích programech.


 

Vybavení mateřské školy:

* standardní vybavení pro dětí ve věku 3 – 6 let

* základní didaktická a audiovizuální technika

* školní zahrada s vybavením pro děti